Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5752373
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5102961
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3350971
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3163543
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133592
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673178
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620256
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2415570