Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5780809
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5447671
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3392144
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3185370
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3137938
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2684331
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2624410
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2461689