Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5804575
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5727547
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3447805
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3193733
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140852
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2692774
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2627045
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2494767